Mäklarinfo

  • Styrelsens godkännande: Styrelsen tar ställning till överlåtelsen först när samtliga handlingar, (in/utträdesansökan med UC, köpe-avtal, eventuella fullmakter och kvitto på att överlåtelseavgiften är betald) har kommit in till föreningen. Om det är ett dödsbo som säljer ska kopia av bouppteckningen, försedd med skatteverkets stämpel bifogas.
  • Tillträdesdag: Om tillträdesdagen inte är ett månadsskifte ska säljaren betala avgiften för hela månaden och själv göra upp för resterande tid med köparen. Köparen ska inte betala på säljarens avier utan invänta avier i sitt eget namn. Säljarens p-plats sägs automatiskt upp till närmaste månadsskifte efter tillträdesdagen. Lämna ev. nyckel till eluttag till föreningen.

  • Mäklarbild: E-posta förfrågan till kansliet@brickbandet.se 
  • Säljaren ska betala överlåtelseavgift 2,5% av basbeloppet. Betalas av säljaren till bg 5564-4520. Märk med lgh-nr i föreningen. Kvitto ska bifogas. Faktureras ej, utan ska betalas utan anmodan.
  • Köparen ska bif. UC till inträdesansökan. Föreningen köper inte den tjänsten, utan köparen ska själv begära en UC och foga den till inträdesansökan.
  • Köparen: Får inte vara juridisk person. Köparen ska själv vara bosatt i bostadsrättslägenheten. För bostadsrätten kan 2 medlemskap beviljas, minsta andel 10%. Minst en av medlemmarna ska bebo lägenheten

Vanliga frågor vid försäljning:

Namnbyte: Meddela expeditionen snarast efter köpet om det ska stå fler namn än köparens på postbox och namntavla. På dörren byter man namn själv, bokstäver finns att hämta på exp. må–fre 8.00–11.00.

Nycklar: Samtliga nycklar ska överlämnas av säljaren till köparen. Det inbegriper samtliga Aptusnycklar till porten (minst 4 st) och 2 st nycklar till postboxen. Är källarkontoret försett med föreningens lås med huvud-nyckelfunktion ska låset lämnas kvar och 2 st nycklar lämnas till köparen. (Dessa källarkontor är skyltade.)

Tvättstugan: Säljaren ska återställa lösenordet till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret eller ge sitt lösenord till köparen så kan de ändra själva.

P-platser: Det går bra att ställa sig i p-platskö så snart man köpt. Ring eller e-posta expeditionen. Inför den tänkta boendeparkeringen i området har kön växt. Längst kö är det till plats utan träd och utan eluttag på Dukvägen och Galonvägen. Från 1/7 2017 kostar p-platserna 170 kr utan el, 300 kr med el.
Pantsättningsavgiften debiteras med 1% av basbeloppet per pantsättningstillfälle. Debiteras i efterskott tillsammans med månadsavgiften.
Andrahandsupplåtelse Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Den avgift som kan tas ut är 10% av PBB för ett helt år.


Bromma 2019-01-12
Anita Pettersson
kansliansvarig

Energideklaration!

Här kan man läsa och ladda ner energideklarationerna för alla hus.

Årsredovisningen för 2019

Här kan man läsa/ladda ner vår årsredovisning för 2019