Boendeinformation

Medllemskap, andrahandsuthyrning, överlåtelse

Medlemsportalen

Här kan du som medlem se dina avier, uppdatera kontaktuppgifter och ta ut din lägenhetsförteckning.
Logga in med BankID här: https://ecotal.realportal.nu/ 

TIll nya medlemmar

Namnbyte: Meddela föreningen snarast efter köpet om det ska stå fler namn än köparens på postbox och namntavla. Föreningen byter namn på porttavlan, postboxen och lägenhetsdörren när du flyttar in.

Nycklar: Samtliga nycklar ska överlämnas av säljaren till köparen. Det inbegriper samtliga Aptusnycklar till porten (minst 4 st) och 2 st nycklar till postboxen. Är källarkontoret försett med föreningens lås med huvud-nyckelfunktion ska låset lämnas kvar och 2 st nycklar lämnas till köparen. (Dessa källarkontor är skyltade.)  Anmäl hur många Aptusnycklar du som köpare fått till porten. Anmäl också vilka namn och telefonnummer du vill ha till porttelefonen.

Tvättstugan: Säljaren ska återställa lösenordet till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret eller ge sitt lösenord till köparen så kan de ändra själva.

P-platser: Det går bra att ställa sig i p-platskö så snart man köpt. Ring eller e-posta. P-platserna 170 kr utan el, 300 kr med el. Ta kontakt med föreningen om du är intresserad av laddstolpe för el/hybridbil.
Pantsättningsavgiften debiteras med 1% av basbeloppet per pantsättningstillfälle. Debiteras i efterskott tillsammans med månadsavgiften.
Andrahandsupplåtelse Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Den avgift som kan tas ut är 10% av PBB för ett helt år.


Medlemskap

Att bo i en bostadsrätt innebär att medlemmen har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt att även rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt utan styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar, ta bord kalkstensgolvet i hallen o s v. Man äger alltså inte lägenheten utan rätten att bebo den.

Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Brickbandet. Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt. Minsta tillåtna andel är 10%.

Vill du att din avgift ska dras via autogiro?

För att få din månadsavgift att dras via autogiro anmäler du det enklast via din internetbank. För att hitta Brf Brickbandet som betalningsmottagare på din internetbanks autogiro-sida kommer du behöva ange antingen föreningens bankgiro eller namn: 
Namn: BOSTADSRÄTTSFÖRENING BRICKBANDET
Bankgiro: 5067-4662

Om din internetbank inte stödjer anmälan till autogiro eller om du hellre vill anmäla dig för autogiro med en blankett e-posta i så fall
ekonomi@brickbandet.se

Obs! Om du redan har fått avier utskickade till dig kommer autogirot först att aktiveras vid nästa kvartalsavisering. Sen när autogirot har aktiverats kommer det att stå tydligt på dina avier.

Överlåtelse

 Lämna över stadgarna, den senaste årsredovisningen samt broschyren "Välkommen till Brf Brickbandet!" till den nytillträdande medlemmen, så att denne vet vilka regler som gäller inom föreningen. Dessutom är det viktigt att samtliga till lgh hörande nycklar överlämnas inkl. ev. hänglåsnyckel till källarförråd där avstängningar finns. Ett förlorat hänglås/nyckel debiteras med f.n 750 kr, förlorad Aptusnyckel till port och tvättstuga f.n 250 kr. Har man själv ändrat lösenordet till tvättstugan bör man återställa detta innan man flyttar till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret.
En avgift tas ut av den som överlåter lägenheten enligt stadgarna. Denna avgift är lika vid alla typer av överlåtelser.

När alla handlingar lämnats in godkänns det därefter av en representant för styrelsen och bekräftelse på godkännandet skickas till mäklaren. Säljaren kan då normalt få ut handpenningen. Efter detta sker en del ”pappersexercis” mellan föreningen och den ekonomiske förvaltaren för ändring i avgiftsregistret och lägenhetsregistret. På första styrelsemöte därefter godkänns slutligen överlåtelsen och förs in i styrelseprotokollet. Handläggningstid från det att handlingarna inkommer till föreningen till dess att godkännandet skickas till mäklaren är normalt ca 1 vecka om alla handlingar är kompletta vid inlämnandet och kvitto bifogats (med reservation för semestrar och sjukdom).

Överlåtelseavgiften: 2,5% av basbeloppet

Följande handlingar skall lämnas in till Brf Brickbandet

1. Fångeshandling. Detta kan vara köpeavtal, gåvobrev, bouppteckning, testamente eller bodelningsavtal. Ev. fullmakter skall bifogas. Bouppteckning skall vara försedd med skattemyndighetens stämpel. Handlingarna skall vara i original eller bevittnade.

2. In/utträdesansökan undertecknad av både den som begär utträde ur föreningen och den som begär inträde. Ange ny adress för den som utträder. Blankett kan hämtas på expeditionen eller laddas ned här. Det går också bra med mäklarens blankett, men kom då ihåg att skriva dit säljarens nya adress så vi kan skicka kontrolluppgift. 

3. Kvitto på inbetalning av överlåtelseavgiften. Denna avgift är 2,5% av basbeloppet och betalas av säljaren till Brf Brickbandets bg 5564-4520. Ange ”Överlåtelse” + ditt lgh-nr i meddelanderutan. Vi skickar inte faktura, det tar för lång tid, och vi godkänner inte överlåtelsen förrän avgiften är inbetald. Föreningen får visserligen meddelande vid alla inbetalda överlåtelseavgifter på ovanstående konto, men då fördröjs handläggningen med minst 1 vecka. Bifoga därför kvitto!

Andrahandsuthyrning

Om man inte själv kan bo i sin bostadsrättslägenhet finns det möjlighet att hyra ut den i andra hand. Man måste alltid ha ett skäl att hyra ut och man måste på förhand ansöka om styrelsens godkännande av uthyrningen.
Man måste själv ha bott i lägenheten minst ett år innan man kan få tillstånd att hyra ut. Skäl till andrahandsuthyrning
 • arbete och studier på annan ort
 • vistelse på sjukhem
 • samboende på prov
 • att man ska sköta en sjuk anhörig på annan ort
Styrelsen ger tillstånd för max ett år i taget. Förlängning kan sedan begäras. För samboende på prov beviljar föreningen endast upp till ett år. Korttidsuthyrning, exempelvis via Airbnb, godkänns inte.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla:

1. Uppgift om av vilken anledning man vill hyra ut i andra hand samt uthyrarens adress under uthyrningstiden. Brevet ska vara undertecknat av samtliga bostadsrättshavare.

2. Handling som styrker ens skäl att hyra ut, till exempel antagningsbesked till en utbildning, intyg från arbetsgivare på annan ort, kopia på biljett (om man ska på långresa). Om man ska sammanbo på prov räcker det med den nya adressen.

3. Kopia på hyresavtalet med andrahandshyresgästen.

4. Intyg beträffande hyresgästen. Föreningen vill försäkra sig om att andrahandshyresgästerna är skötsamma. Intyget ska skrivas av någon opartisk person som går i god för den blivande andrahandshyresgästen, till exempel tidigare hyresvärd, arbetsgivare eller annan neutral person. En hyresgäst får inte vara en juridisk person, utan en fysisk person med personnummer

Ansvar

Medlem som hyr ut i andra hand är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen orsakar skada på föreningens egendom kräver föreningen medlemmen på ersättning. Om andrahandshyresgästen stör eller på annat sätt är till skada för andra medlemmar är bostadsrättshavaren ansvarig (stadgarna § 20). Föreningen lämnar all information till lägenhetens adress. Andrahandshyresgästen är skyldig att vidarebefordra denna till medlemmen. Föreningen tar inte på sig något ansvar för att vidarebefordra information, kallelser etcetera till adresser utanför föreningen. Vilken hyra man kan ta ut som hyresvärd beror på lagstiftningen. Bostadsrättshavarens namn ska stå kvar på dörren. En andrahandshyresgäst kan sätta upp sin egen namnskylt på dörren och använda c/o-adress.

Pantförskrivningar

Pantförskrivningar lämnas in för styrelsens underskrift. Pantförskrivningen skickas därefter till banken inom ca 1 vecka. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift som avser registreringen av pantsättningen i lägenhetsförteckningen.

De flesta medlemmar tar lån med bostadsrätten som säkerhet vid köpet. Under boendetiden kanske man tar lån t ex för att renovera eller byter låneinstitut. Dessa pantsättningar skall föras in i lägenhetsregistret och låneinstitutet skickar därför meddelande om pantsättning till föreningen. Om du själv får denna blankett från låneinstitutet skall den lämnas till Brf Brickbandets, Galonvägen 40. Dessa handlingar skall efter kontroll skrivas under av firmatecknarna (två styrelsemedlemmar) och skrivas in i lägenhetsregistret. Ett ex. skickas sedan i retur till låneinstitutet tillsammans med utdrag ur lägenhetsregistret och föreningens registreringsbevis. Enligt stadgarnas § 50 tar föreningen en avgift, 1 % av basbeloppet, för denna tjänst. Avgiften faktureras eller läggs på avin för månadsavgiften. Handläggningstiden för pantsättningar är 1-2 veckor med reservation för semestrar och sjukdom. Pantsättningen ligger kvar i lägenhetsregistret till dess låneinstitutet skriftligen meddelar att pantsättningen har upphört. Påminn gärna låneinstitutet om att meddela föreningen när du löser ett lån. Föreningen är skyldig att meddela långivaren om du inte betalar månadsavgiften i tid. Var därför noga med att betala månadsavgiften till föreningen ”månadsvis och i förskott”.

Pantsättningsavgiften: 1 % av basbeloppet

Låt oss trivas tillsammans

Förutom att medlemmarna i en bostadsrättsförening måste följa hälsovårdsstadgans § 20, som gäller sanitär olägenhet för närboende genom osnygghet och störande ljud, såsom hög musik, arbetande tvätt- och diskmaskiner och klampande inomhus krävs även en viss nivå av acceptans när man bor i en bostadsrätt. Man har grannar runt omkring sig och man delar hus, det är omöjligt att aldrig höra dom. Lagen säger endast att man inte ska störa sina grannar på ett sätt som inte ”skäligen bör tålas”. Det ger stora möjligheter till egna tolkningar. En bedömning för vad som kan anses störande kan alltså vara olika i olika situationer.

Några exempel som man ofta anser att boende får tåla från grannar är:

 • Enstaka fester med hög musik
 • Renovering
 • Springande barn

Det handlar också om enstaka tillfällen eller under en tidsbegränsad period. T.ex. så renoverar man sällan i flera månader eller festar till kl. 04 varje helg. Det finns inte heller stöd för personer som jobbar nattetid och behöver sova på dagarna. Man kan inte förbjuda sin granne att t.ex. borra i väggen kl. 14 en eftermiddag, hur mycket man än skulle vilja.

Vad räknas som oacceptabelt, som du inte behöver tåla?
Ibland går det längre än vad som kan räknas som skäligt. Det räknas som oacceptabelt om din hälsa blir lidande eller om du får en försämrad boendemiljö. Det kan t.ex. handla om någon som festar med hög volym ofta eller om en stark odör kommer från en lägenhet och sprider sig till lägenheterna runt omkring.
Under natten är det extra känsligt med just ljud, då det förväntas vara tyst. Mellan klockan 22.00 och 6.00 på morgonen ska hänsyn till behovet av nattvila tas men det kan räknas som oacceptabelt om en granne ger ifrån sig störande ljud kl. 21 varje kväll. Grundprincipen med oacceptabelt störande är när det sker ofta och regelbundet. Du kan då försöka göra något åt det genom att vidta vissa åtgärder.  

Vad du kan göra mot störande grannar
Första steget är att prata med grannen och förklara vad du upplever som störande. Berätta på ett sansat sätt att du stör dig på ljudet och be grannen respektera det. Dom flesta grannar vill inget ont och om en granne säger till så tänker de oftast ett varv till. Om inte det hjälper så är det bra att skriva upp när du upplevde störandet. Att föra en ”störningsjournal” är en viktig del för framtida bruk, då det kan räknas som bevis. Om ingenting hjälper så kontaktar du styrelsen. Informera de om vilken granne det gäller, när störningarna har skett (störningsjournalen) och att du, vid några tillfällen, försökt prata med grannen på ett sansat sätt men att det inte hjälpt. Frågan går då över till styrelsen. Vid din kontakt med styrelsen bifogar du din störningsjournal och uppgifter om du upplevt att fler grannar uppmärksammat problemet .

Vad gör bostadsrättsföreningen vid klagomål
När styrelsen får in klagomål på störande beteende så tar vi det på allvar. Styrelsen ser över klagomålet (eller klagomålen) och om vi bedömer det som seriöst så skickar styrelsen ett brev till den störande grannen med en varning, en så kallad rättelseanmaning. Om styrelsen upplever att varningar inte hjälper och klagomålen fortsätter strömma in så kan vi ta beslut om att säga upp medlemskapet i föreningen för den störande grannen. Om grannen vägrar acceptera beslutet så kan vi gå vidare till tingsrätt där styrelsen kan visa upp klagomål och störandejournalen från andra grannar för att bevisa sin ståndpunkt. Det kan också behövas att andra grannar vittnar om det störande beteendet. Om tingsrätten beslutar till styrelsens fördel kan lägenheten tvångsförsäljas. Det är dock en väldigt komplicerad process som inte sker i normala fall. I de flesta fallen slutar störningarna efter en varning eller att den störande grannen flyttar i och med att uppsägning av medlemskapet sker.
De flesta fall brukar gå att lösa genom att prata med sina grannar i god ton och förklara hur man upplever det hela och att det bästa är att man försöker lösa det hela goda grannar emellan.

Grannsamverkan

Genom att hjälpas åt kan vi hålla tjuvarna borta. Berätta för dina grannar när du ska resa bort eller be en vän gå över då och då för att titta till lägenheten och kanske passa på att vattna blommorna. Det finns några viktiga saker som du kan göra för att undvika inbrott. Se listan här brediv. 

Vid inbrott

Rng polisen 112 om ni ser någonting misstänkt.

Adress, våningsplan, signalement, fordon, registreringsnummer samt riktning om personer/fordon lämnat platsen är viktig information för polisen.

Använd gärna en jourlåssmed som är med i SLR Svenska Låssmedars Riksförbund. T.ex. Great Security på Abrahamsbergsvägen 2. TEL:08-25 00 42

Undvik inbrott
 • Installera fönsterlås
 • Ha en säkerhetsdörr
 • Aktiv grannsamverkan
 • Ha tidsinställda lampor/radio
 • Ring 112 vid misstänkt inbrott