Husens gemensamma utrymmen

Källarförråden

Till varje bostadsrätt hör ett källarförråd om cirka 5–8 kvm. Vissa förråd innehåller ventiler för kall- och varmvatten samt värme. Dessa ventiler måste kunna nås av vår personal. Var därför noga med att inte belamra förrådet så att avstängningsventilerna inte är möjliga att nå. Föreningen har försett dessa förråd med egna lås, som inte får bytas ut. Nya lås debiteras medlemmen.
Den som har fönster i sitt källarförråd uppmanas att vädra emellanåt, men var försiktig vintertid. Lämna inte fönstret öppet vid minusgrader. Vattenledningarna kan frysa!
Värmerören i taket får på inga villkor belastas. Häng inte tillhörigheter i rören och lägg ingenting ovanpå. Belastade värmerör leder ofelbart till ”knäppningar” i värmesystemet, som upplevs som mycket störande av kringboende.
Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källarförrådet

Cykelrummen

I alla hus finns det cykelrum som får användas för att förvara cyklar, barnvagnar, sparkar och kälkar. Cykelrum och källargångar får inte användas som förråd.Trapphusen

På grund av brandrisk får inget förvaras i trapphusen. Det gäller även ytan under trappan i källarplan. Allt måste förvaras i förråd eller i lägenheten. Det får inte heller finnas dörrmattor, blomkrukor eller dylikt i trapphusen.