Info från styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelsen@brickbandet.se

Preliminära datum för vårens styrelsemöten är 22 jan, 19 feb, 18 mars, 22 april, 13 maj, 27 maj (årsmöte)


Styrelsen informerar via nyhetsbrev löpande under året

Inför en årsstämma

  • Motionen ska vara undertecknad av medlem och försedd med lägenhetsnummer i föreningen.

  • Motionen kan läggas direkt i expeditionens brevinkast, Dukvägen 24 eller mailas till kansliet@brickbandet.se när som helst under året.

Vad är en motion?

Det är en formell skillnad mellan förslag och motion. När som helst under året kan du, brevledes eller per e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter. Om det är en felanmälan kontaktar du kansliet på kansliet@brickbandet.se eller på 08-26 50 31

Vill du att ditt förslag ska behandlas på årsstämman för röstning ska du däremot skriva en motion.

För att motionen ska behandlas ska den vara inkommen i rätt tid. Den som nekas på grund av att tiden runnit ut kan kanske uppleva det som paragrafrytteri, men det handlar om att styrelsen måste ha tid på sig för att kunna ge ett underbyggt och seriöst svar. Några saker som diskuteras är: Kommer det att innebära avgiftshöjning? Är en föreslagen besparing möjlig att genomföra? Kommer motionen att innebära fördelar bara för vissa grupper men nackdelar för andra? En del motioner resulterar i att en arbetsgrupp tillsätts för ett färdigt förslag vid en senare stämma medan andra förslag kan gå till omröstning genast.

Sista motionsdag framgår av stadgarna men också i utlysandet av föreningsstämman.

Alla motioner som inkommit behandlas av styrelsen som beslutar om hur man anser att föreningsstämman ska behandla motionen. En kommentar ges alltid som argument för det förslag man lämnar. Styrelsen kan föreslå föreningsstämman att:

  • bifalla motionen, om man tycker att den är bra.
  • avslå motionen om man inte tycker att förslaget är bra, hållbart eller genomförbart.
  • anse motionen besvarad, om det som tas upp redan görs eller är under arbete.
  • lämna motionen utan åtgärd, om det som tas upp ligger utanför bostadsrättsföreningens verksamhetsområde eller utanför föreningsstämmans befogenhet.

Såhär skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken.

  2. Skriv sedan vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.

  3. Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en ”att-sats”. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad motionären egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika ”att-satser”.

  4. Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnummer

Vilka sitter i styrelsen?

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, ungefär 10 gånger per år med uppehåll över sommaren.
Alla allmängiltiga ärenden i styrelseprotokollet anslås på hemsidan. 

Alexander Saednia
ordförande

Stefan Lindberg
v. ordförande

Pia Andersson
sekreterare

Fredrik Möller
ledamot

Carina Orelid
ledamot

Ann-Charlotte Göransson 
suppleant

Joakim Gidmark
suppleant

Harald Almqvist (avflyttad januari 2024)
suppleant

Är du intresserad av vara med i Brickbandets styrelse?

Kan du sätta av lite tid varje månad för att vara med och ta hand om vår förening?Kanske har du kunskaper i ekonomi, juridik, HR, fastighetsskötsel, kommunikation eller mer allmänna intressen. Vi behöver engagerade personer som vill delta i styrelsearbetet. När flera delar på uppgifterna blir det heller inte så tidskrävande. Vi strävar efter en styrelsesammansättning som speglar oss som bor i föreningen och välkomnar särskilt kvinnor och/eller yngre medlemmar att anmäla sitt intresse.  Det krävs att du är medlem i föreningen samt bor och är folkbokförd i din lägenhet. Valberedningen träffar samtliga som är intresserade och kan då berätta mer om arbetet i styrelsen.

Kontakta valberedningen för mer information

Anneli Magnusson
valberedningen@brickbandet.se

Revisorer

Intern revisor
Arne Liljemark

Tuncay Wallenius, ersättare

Föreningens revisor
Richard Lindberg, RSM