Info från styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelsen@brickbandet.se

Preliminära datum för vårens styrelsemöten 2020 är den 13 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 

25 maj är det årsstämma!

Har du några förslag till stämman? 

Lämna in din motion innan 1 mars!

  • Motionen ska vara undertecknad av medlem och försedd med lägenhetsnummer i föreningen.
  • Motionen kan läggas direkt i expeditionens brevinkast, Galonvägen 40 C eller mailas till kansliet@brickbandet.se
Varför måste motionerna vara inlämnade så tidigt?

Numera ska alla ärenden som ska behandlas på årsmötet bifogas kallelsen. Kallelsen ska gå ut 2-6 veckor i förväg, den kortare tiden om det är en extra stämma och den längre om det är stadgeändring som föreslås. Ett ”vanligt” årsmöte kallas 4 veckor i förväg. Kallelsen ska hinna tryckas och delas ut. Styrelsen måste också hinna utreda vad motionen skulle innebära för medlemmarna om den genomförs. Kommer det att innebära avgiftshöjning? Är en föreslagen besparing möjlig att genomföra? Kommer motionen att innebära fördelar bara för vissa grupper men nackdelar för andra? En del motioner resulterar i att en arbetsgrupp tillsätts för ett färdigt förslag vid en senare stämma medan andra förslag kan gå till omröstning genast. Det står därför i stadgarna att motioner ska vara inlämnade den 1 mars eller vid det senare datum styrelsen meddelar. I år beslöt styrelsen att 1 mars ska gälla.

Styrelsen välkomnar också förslag och synpunkter (gärna skriftligen) från medlemmarna under året i övrigt.   

Vilka sitter är styrelsen?

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, 10 gånger per år.
Alla allmängiltiga ärenden i styrelseprotokollet anslås dels på hemsidan, dels i expeditionens fönster. Hitta styrelseprotokoll>

Alexander Saednia
ordförande

Stefan Lindberg
v. ordförande

Pia Andersson
sekreterare

Victoria Cazzaniga 
ledamot

Fredrik Möller
ledamot

Dämien Bolinius 
suppleant

Ann-Charlotte Göransson 
suppleant

Sofia Hult
suppleant

Deniz Pettersson
suppleant

Är du intresserad av vara med i Brickbandets styrelse?

Kan du sätta av lite tid varje månad för att vara med och ta hand om vår förening?Kanske har du kunskaper i ekonomi, juridik, HR, fastighetsskötsel, kommunikation eller mer allmänna intressen. Vi behöver engagerade personer som vill delta i styrelsearbetet. När flera delar på uppgifterna blir det heller inte så tidskrävande. Vi strävar efter en styrelsesammansättning som speglar oss som bor i föreningen och välkomnar särskilt kvinnor och/eller yngre medlemmar att anmäla sitt intresse.  Det krävs att du är medlem i föreningen samt bor och är folkbokförd i din lägenhet. Valberedningen träffar samtliga som är intresserade och kan då berätta mer om arbetet i styrelsen.

Kontakta valberedningen för mer information

Ann Gardeström
anngardestrom@gmail.com 
0725-528400

Anneli Magnusson
annelimagnusson12@gmail.com
070-7324052

Anne Rehn
annerehn@gmail.com 
072-2870080

Revisorer samt juridiska ombud

Intern revisor
Anitha Schäfer
Arne Liljemark (revisorsuppleant)

Föreningens revisor
Niclas Jonsson/ Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Föreningens juridiska ombud
Advokat Jan Bergman
Advokatbyrån JB AB