Styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelsen@brickbandet.se

Preliminära datum för vårens styrelsemöten 2020 är den 13 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt suppleanter. Styrelsen samanträder en gång i månaden, 10 gånger per år.
Alla allmängiltiga ärenden i styrelseprotokollet anslås dels på hemsidan, dels i expeditionens fönster. Hitta styrelseprotokoll>

Alexander Saednia
ordförande
Stramaljvägen 34

Stefan Lindberg
v. ordförande
Dukvägen 27

Pia Andersson
sekreterare
Stramaljvägen 14

Victoria Cazzaniga 
ledamot
Dukvägen 40

Fredrik Möller
ledamot
Galonvägen 29

Dämien Bolinius 
suppleant
Galonvägen 7

Ann-Charlotte Göransson 
suppleant
Drottningholmsvägen 346

Sofia Hult
suppleant
Drottningholmsvägen 370

Deniz Pettersson
suppleant
Stramaljvägen 3

Revisorer samt juridiska ombud

Intern revisor
Anitha Schäfer
Arne Liljemark (revisorsuppleant)

Föreningens revisor
Niclas Jonsson/ Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Föreningens juridiska ombud
Advokat Jan Bergman
Advokatbyrån JB AB

Valberedningen

Är du intresserad av vara med i Brickbandets styrelse?

Kan du sätta av lite tid varje månad för att vara med och ta hand om vår förening?Kanske har du kunskaper i ekonomi, juridik, HR, fastighetsskötsel, kommunikation eller mer allmänna intressen. Vi behöver engagerade personer som vill delta i styrelsearbetet. När flera delar på uppgifterna blir det heller inte så tidskrävande. Vi strävar efter en styrelsesammansättning som speglar oss som bor i föreningen och välkomnar särskilt kvinnor och/eller yngre medlemmar att anmäla sitt intresse.  Det krävs att du är medlem i föreningen samt bor och är folkbokförd i din lägenhet. Valberedningen träffar samtliga som är intresserade och kan då berätta mer om arbetet i styrelsen.

Kontakta oss för mer information

Ann Gardeström
anngardestrom@gmail.com 
0725-528400

Anneli Magnusson
annelimagnusson12@gmail.com
070-7324052

Anne Rehn
annerehn@gmail.com 
072-2870080

Årsstämman

På föreningsstämman (vanligen i slutet på maj varje år) behandlas viktiga frågor som avgörs av med-lemmarna genom omröstning. Du har där möjlighet att avge din röst i frågor som väcks genom motioner från medlemmar och förslag från styrelsen. Ärenden som behandlas följer med kallelsen och läggs ut på hemsidan.
Stämman ska hållas senast den 30 Juni. Kallelse till stämma sker tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman.
Motion: Ärende som medlem önskar få behandlat ska skriftligen tillställas styrelsen senast den 17 mars för att motionerna och styrelsens kommentarer ska kunna skickas med kallelsen.

Styrelsen välkomnar också förslag och synpunkter (gärna skriftligen) från medlemmarna under året i övrigt.