Om Brickbandet

Brf Brickbandet är en av Stockholms största privata bostadsrättsföreningar med drygt 556 medlemmar.

 

Föreningen består av 27 fastigheter därav 26 bostadshus och 1 kontors/panncentralshus. Fastigheterna är byggda mellan åren 1938–43 och föreningen grundade 1946.
Arkitekterna hette Wallander och Grönwall och trädgårdsarkitekt var Ulla Bodoff. Byggingenjören var Sven Tyrén. Byggmästaren hette Baltzar Lundström som via sitt holdingbolag, Byggnadsföreningen Svenska Bostäder lät bygga de nuvarande 3 föreningarna i vår del av Riksby, Brf Brickbandet, Brf Norrby samt Brf Riksby.

Brickbandets fastigheter
Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Bordlöparen 6, Braskudden 8, Brickbandet 6, Hand-duken 4, Schalen 1, Täcket 7 och Väggbonaden 6.
Totalt består föreningen av 558 bostadsrättslägenheter.


Snabb fakta

 • 202 p-platser därav 122 med eluttag.
 • 1 hyreslägenheter
 • 54 uthyrningslokaler, stora och små.
 • 27 huskroppar fördelade på 7 kvarter
 • 558 nyttjanderätter
 • 557 medlemmar
 • 28 809 m²
 • 2 111 m² lokalyta
 • Taxeringsvärde bostäder: 222 Mkr
 • Taxeringsvärde mark: 180 Mkr
 • Totalt taxeringsvärde: 402 Mkr

Samarbete med BRF Norrby och BRF Riksby

Brickbandet har  ett samarbete med Brf Norrby i snart 50 år där vi gemensamt delar på kostnaden för anställd personal.
Från den 1/1 2019 har vi även inlett ett samarbete med Brf Riksby.

Föreningsidé

Styrelsen skall medverka till att genom en god ekonomisk förvaltning se till att avgifterna hålles så låga som möjligt och att området förblir attraktivt att bo i.

Värna de grönområden och den växtlighet som finns i området dels genom kontinuerlig skötsel, dels genom att uppmuntra medlemmarna att aktivt delta i skötsel av gräsmattor och rabatter. 

Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder som vi själva kan utföra utöver gällande krav. 

Medverka till att området och fastigheterna sköts på ett sådant sätt att Brf Brickbandet känns säkert och tryggt. 

Aktivt medverka till att de hantverkare/näringsidkare som finns i området på bästa sätt skall kunna verka och på så sätt bidra till att området blir levande. 

Arbetet i föreningen

Arbetet i Brf Brickbandet utgår från föreningsidén och stämman där samtliga bostadsrättsinnehavare äger en rösträtt var. Stämman är föreningens ytterst beslutande organ och äger rum årligen i slutet av maj. Stämman röstar fram de bostadsrättsinnehavare som stämman önskar se i styrelsen för föreningen. Styrelsen sammanträder en gång per månad tio månader per år. Föreningen har tillsammans med vår grannförening Brf Norrby åtta anställda som sköter om det fortlöpande arbetet i föreningen.

Läs mer om underhållsplanen>

Större händelser sedan grundandet 1946


1975–76

Samtliga fastigheter färgades om

1985
Beslut om att bygga bioeldad panncentral
i BRF Norrbys f.d. panncentral

1989
Kabel-TV introducerades

1992
Föreningens kansli, Schalen 1 köps av
Svenska Bostäder efter beslut av
föreningsstämman. Föreningen erhåller
fyra nya medlemmar.

1996-98
Stambyte av badrummen i samtliga
fastigheter

1998
Beslutas på extraföreningsstämma att utse
Gillesvik Förvaltnings AB till ny förvaltare
efter det att Svenska Bostäder anmält sin
avsikt att lämna föreningens styrelse.


1998

Beslutas på extraföreningsstämma att utse
Gillesvik Förvaltnings AB till ny förvaltare
efter det att Svenska Bostäder anmält sin
avsikt att lämna föreningens styrelse.

2000
Extra föreningsstämma beslutar om att
bebygga de ursprungliga husen med
balkonger förutom hus 22, Dukvägen 25–31
där nedre botten undantas.

2003
Extra föreningsstämma beslutar om att bygga
eget bredband samt förnya det gamla
TV-systemet med ett s.k. stjärnsystem.

2004
Läggs driften av panncentralerna ut på extern
leverantör, så även övrig fastighetsjour.

2007
Beslut att ta bort inre fonden.
Helt ny tvättstuga öppnas.


2008

Beslut att byta system för sophantering.

2012
Föreningsstämman beslutar att godkänna
säkerhetsdörrar. Samtliga dörrar bör vara
utbytta till 2020. Samtliga portar förses med
ett inpasseringssystem

2013-15
Dräneras alla husen.

2017
Samtliga portar utbytta.

2018
Rivs skorstenen på dukvägen 24.
Uteplattser anläggs på alla gårdar.
Bergvärmen börjar installeras

Vårdplan Brf Brickbandet, Fredrik Ekroth SLU

 • Ursprungliga ritningar och växtlista finns tillsammans med uppmätningsritningar för platsen – ursprunget går att säkerställa
 • Funktionalistisk landskapsarkitektur var internationellt uppmärksammad och uppskattad
 • Ulla Bodorff var en av stilens främsta företrädare
 • Gårdarnas centrala element, funktionsytorna, vilka är centrala i miljöernas utformning finns i huvudsak kvar på sina ursprungsplatser
 • De väl uppvuxna träden och buskträden som inramar gårdarnas pisk- och torkplatser har ett unikt uttryck
 • De öppna gräsytorna med det ljus och den öppenhet som de ger i kontrast till de höga träden och buskträden
 • Ursprungets gång- och cykelvägar är i det närmaste intakt
 • Tidstypiska material och föremål finns kvar, såsom plattgångar av kalksten i gräset
 • Gravkullarna som ger platsen en tidsmässig dimension långt bak i tiden

Intresserad att läsa mer?
Låna gärna ett ex av uppsatsen på föreningens expedition!

Stadgar för Brickbandet

För att kunna läsa ovanstående dokument krävs Adobe Acrobat reader. Ladda ner gratis programvara här: