Om Brickbandet

Brf Brickbandet är en av Stockholms största privata bostadsrättsföreningar med över 550 medlemmar.

 

Föreningen består av 27 hus, därav 26 bostadshus och 1 kontors/panncentralshus. Husen är byggda mellan åren 1938–43 och föreningen grundade 1946.
Arkitekterna hette Wallander och Grönwall och trädgårdsarkitekt var Ulla Bodoff. Byggingenjören var Sven Tyrén. Byggmästaren hette Baltzar Lundström som via sitt holdingbolag, Byggnadsföreningen Svenska Bostäder lät bygga de nuvarande 3 föreningarna i vår del av Riksby: Brf Brickbandet, Brf Norrby samt Brf Riksby.

Brickbandets 7 fastigheter
Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Bordlöparen 6, Braskudden 8, Brickbandet 6, Hand-duken 4, Schalen 1, Täcket 7 och Väggbonaden 6.
Totalt består föreningen av 558 bostadsrättslägenheter.


Snabb fakta

  • 202 p-platser därav 122 med eluttag.
  • 1 hyreslägenheter
  • 54 uthyrningslokaler, stora och små.
  • 27 huskroppar fördelade på 7 kvarter
  • 558 nyttjanderätter
  • 557 medlemmar
  • 28 809 m²
  • 2 111 m² lokalyta

Föreningsidé

Styrelsen skall medverka till att genom en god ekonomisk förvaltning se till att avgifterna hålles så låga som möjligt och att området förblir attraktivt att bo i.

Värna de grönområden och den växtlighet som finns i området genom kontinuerlig skötsel.

Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder som vi själva kan utföra utöver gällande krav. 

Medverka till att området och fastigheterna sköts på ett sådant sätt att Brf Brickbandet känns säkert och tryggt. 

Aktivt medverka till att de hantverkare/näringsidkare som finns i området på bästa sätt skall kunna verka och på så sätt bidra till att området blir levande. 

Arbetet i föreningen

Arbetet i Brf Brickbandet utgår från föreningsidén och stämman där samtliga bostadsrättsinnehavare äger en rösträtt var. Stämman är föreningens ytterst beslutande organ och äger rum årligen i slutet av maj, eller början av juni. Stämman röstar fram de bostadsrättsinnehavare som stämman önskar se i styrelsen för föreningen. Styrelsen sammanträder minst en gång per månad tio-elva månader per år.

Om utemiljön

Mottot är förnyelse med varsam hans i strävan mot enkelt underhåll. Områdets lummiga karaktär ska bevaras. Befintliga buskage rensas och beskärs vid behov. 
På gårdarna passar friväxande prydnadsbuskar som syren, schersmin, deutzia, bukettapel häggmispel m.fl. Rabatter vid husentréer kompletteras med perenner samt i vissa fall rosor.  Bärbuskar flyttas från rabatter respektive nyplanteras vid uteplatser.
Parkeringsplatser avskärmas med klippta häckar alternativ perenner i olika höjder, som en grön inramning. 
Större träd kan planteras centralt på gård. Närmare husen passar minder träd, som ej blir högre än husens takfot och hängrännor.  

Större händelser sedan grundandet 1946

1975–76
Samtliga fastigheter färgades om

1985
Beslut om att bygga bioeldad panncentral
i BRF Norrbys f.d. panncentral

1989
Kabel-TV introducerades

1992
Föreningens kansli, Schalen 1 köps av
Svenska Bostäder efter beslut av
föreningsstämman. Föreningen erhåller
fyra nya medlemmar.

1996-98
Stambyte av badrummen i samtliga
fastigheter

1998
Beslutas på extraföreningsstämma att utse
Gillesvik Förvaltnings AB till ny förvaltare
efter det att Svenska Bostäder anmält sin
avsikt att lämna föreningens styrelse.

2000
Extra föreningsstämma beslutar om att
bebygga de ursprungliga husen med
balkonger förutom hus 22, Dukvägen 25–31
där nedre botten undantas.

2003
Extra föreningsstämma beslutar om att bygga
eget bredband samt förnya det gamla
TV-systemet med ett s.k. stjärnsystem.

2004
Läggs driften av panncentralerna ut på extern leverantör, så även övrig fastighetsjour.

2007
Beslut att ta bort inre fonden.
Helt ny tvättstuga öppnas.


2008

Beslut att byta system för sophantering.

2012
Föreningsstämman beslutar att godkänna
säkerhetsdörrar. Samtliga dörrar bör vara
utbytta till 2020. Samtliga portar förses med
ett inpasseringssystem

2013-15
Dräneras alla husen.

2017
Samtliga portar utbytta.

2018
Rivs skorstenen på dukvägen 24.
Uteplatser anläggs på alla gårdar.
Bergvärmen börjar installeras

2019
Tak-och fasadrenovering påbörjas
Bergvärme i alla hus.
72 st belysningsstolpar installeras


2023
Köksstambyte fortsätter
Tak-och fasadrenovering fortsätter
Sortering av matavfall
Portar renoveras
Källargolv åtgärdas
Trapphus åtgärdas

Stadgar för Brickbandet

För att kunna läsa ovanstående dokument krävs Adobe Acrobat reader. Ladda ner gratis programvara här: