Att bo i bostadsrätt

Medllemskap, andrahandsuthyrning, överlåtelse

Vad äger du?

Att bo i en bostadsrätt Innebär att medlemmen har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt att även rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt utan styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar, ta bord kalkstensgolvet i hallen o s v. Man äger alltså inte lägenheten utan rätten att bebo densamma.

Låt oss trivas tillsammans

Styrelsen ber medlemmarna respektera hälsovårdsstadgans § 20, som gäller sanitär olägenhet för närboende genom osnygghet och störande ljud, såsom hög musik, arbetande tvätt- och diskmaskiner och klampande inomhus. Kontrollera även WC-spolningen så att inte WC-stolen står och tömmer med jämna mellanrum dygnet runt. För ett trivsamt boende rekommenderar vi att man sänker volymen mellan kl 22.00 och 06.00. Tack!

Här hittar du styrelsens nyhetsbrev som kommer ut 4 ggr per år

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Brickbandet. Juridiska personer accepteras ej.
Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt. Minsta tillåtna andel är 10%.
Frågor ang. månadsavgifter och hyror besvaras av kansliet. Autogiroblanketter kan fås på kansliet. 
Föreningens bg utan OCR kan användas för inbetalningar utan avi, bg 5067-4662. 
Ange lägenhetsnumret i föreningen.

Andrahandsuthyrning

Som boende i Brf Brickbandet har man under vissa förutsättningar rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltigt skäl kan t ex vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig etc. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges med högst ett år i taget. Är skälet samboende på prov beviljas högst 6 mån.
I och med lagändringen 1 juli 2014 kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Den avgift som kan tas ut är 10% av PBB för ett helt år.

Styrelsen ser allvarligt på otillåten andrahandsuthyrning. Förr eller senare uppdagas detta och medlemmen riskerar att förverka sitt medlemskap = tvångsförsäljning av bostadsrätten.

Avgiften för upplåtelse i andra hand: 10% av basbeloppet

Vid ansökan skall följande bifogas

  1. Brev där bostadsrättshavaren begär att få hyra ut med angivande av skäl, hyresgäst med personnr, adress och telefonnummer under uthyrningstiden.

  2. Intyg som styrker det skäl man anger t ex från skola, arbetsgivare etc

  3. Kopia på hyreskontraktet

  4. Intyg betr. hyresgästen där t ex tidigare hyresvärd, arbetsgivare etc intygar att detta är en hyresgäst han rekommenderar. INTE bara referenser i form av namn och telefonnummer.

  5. Om man inte befinner sig i Stockholms närhet en fullmakt för någon som kan företräda ens intressen om något skulle hända med lägenheten (t ex att hyresgästen orsakar en vattenskada) och snabba beslut behöver fattas.

Avflyttning/överlåtelse

 Lämna över stadgarna, den senaste årsredovisningen samt broschyren "Välkommen till Brf Brickbandet!" till den nytillträdande medlemmen, så att denne vet vilka regler som gäller inom föreningen. Dessutom är det viktigt att samtliga till lgh hörande nycklar överlämnas inkl. ev. hänglåsnyckel till källarförråd där avstängningar finns. Ett förlorat hänglås/nyckel debiteras med f.n 750 kr, förlorad Aptusnyckel till port och tvättstuga f.n 250 kr. Har man själv ändrat lösenordet till tvättstugan bör man återställa detta innan man flyttar till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret.
En avgift tas ut av den som överlåter lägenheten enligt stadgarna. Denna avgift är lika vid alla typer av överlåtelser.

När alla handlingar lämnats in godkänns det därefter av en representant för styrelsen och bekräftelse på godkännandet skickas till mäklaren. Säljaren kan då normalt få ut handpenningen. Efter detta sker en del ”pappersexercis” mellan föreningen och den ekonomiske förvaltaren för ändring i avgiftsregistret och lägenhetsregistret. På första styrelsemöte därefter godkänns slutligen överlåtelsen och förs in i styrelseprotokollet. Handläggningstid från det att handlingarna inkommer till föreningen till dess att godkännandet skickas till mäklaren är normalt ca 1 vecka om alla handlingar är kompletta vid inlämnandet och kvitto bifogats (med reservation för semestrar och sjukdom).

Överlåtelseavgiften: 2,5% av basbeloppet

Följande handlingar skall lämnas in till Brf Brickbandet, Galonvägen 40

1. Fångeshandling. Detta kan vara köpeavtal, gåvobrev, bouppteckning, testamente eller bodelningsavtal. Ev. fullmakter skall bifogas. Bouppteckning skall vara försedd med skattemyndighetens stämpel. Handlingarna skall vara i original eller bevittnade.

2. In/utträdesansökan undertecknad av både den som begär utträde ur föreningen och den som begär inträde. Ange ny adress för den som utträder. Blankett kan hämtas på expeditionen eller laddas ned här. Det går också bra med mäklarens blankett, men kom då ihåg att skriva dit säljarens nya adress så vi kan skicka kontrolluppgift. 

3. Kvitto på inbetalning av överlåtelseavgiften. Denna avgift är 2,5% av basbeloppet och betalas av säljaren till Brf Brickbandets bg 5564-4520. Ange ”Överlåtelse” + ditt lgh-nr i meddelanderutan. Vi skickar inte faktura, det tar för lång tid, och vi godkänner inte överlåtelsen förrän avgiften är inbetald. Föreningen får visserligen meddelande vid alla inbetalda överlåtelseavgifter på ovanstående konto, men då fördröjs handläggningen med minst 1 vecka. Bifoga därför kvitto!

Pantförskrivningar

Pantförskrivningar lämnas till kansliet för styrelsens underskrift. Pantförskrivningen skickas därefter till banken inom ca 1 vecka. Föreningen tar ut en pantsättningsavgif som avser registreringen av pantsättningen i lägenhetsförteckningen.

De flesta medlemmar tar lån med bostadsrätten som säkerhet vid köpet. Under boendetiden kanske man tar lån t ex för att renovera eller byter låneinstitut. Dessa pantsättningar skall föras in i lägenhetsregistret och låneinstitutet skickar därför meddelande om pantsättning till föreningen. Om du själv får denna blankett från låneinstitutet skall den lämnas till Brf Brickbandets expedition, Galonvägen 40 (lägg gärna i brevinkastet). Dessa handlingar skall efter kontroll skrivas under av firmatecknarna (två styrelsemedlemmar) och skrivas in i lägenhetsregistret. Ett ex. skickas sedan i retur till låneinstitutet tillsammans med utdrag ur lägenhetsregistret och föreningens registreringsbevis. Enligt stadgarnas § 50 tar föreningen en avgift, 1 % av basbeloppet, för denna tjänst. Avgiften faktureras eller läggs på avin för månadsavgiften. Handläggningstiden för pantsättningar är 1-2 veckor med reservation för semestrar och sjukdom. Pantsättningen ligger kvar i lägenhetsregistret till dess låneinstitutet skriftligen meddelar att pantsättningen har upphört. Påminn gärna låneinstitutet om att meddela föreningen när du löser ett lån. Föreningen är skyldig att meddela långivaren om du inte betalar månadsavgiften i tid. Var därför noga med att betala månadsavgiften till föreningen ”månadsvis och i förskott”.

Pantsättningsavgiften: 1 % av basbeloppet

Inbrott

Bor man på nedre botten där de flesta inbrotten sker från balkongen kan man installera fönsterlås och sätta upp dekalerna. Då visar man tjuven att det blir lite extra arbete och att det därmed kanske inte är värt besväret. Man bör också se till att man har, av föreningen godkänd, säkerhetsdörr. Vidare kan man ha en lampa tänd och gärna radion på, för det blir sällan inbrott om tjuven tror att någon är hemma.

Viktigt är aktiv grannsamverkan. Tala med grannarna om ni ska resa bort. Håll utkik och ring polisen 112 om ni ser någonting misstänkt.

Adress, våningsplan, signalement, fordon, registreringsnummer samt riktning om personer/fordon lämnat platsen, det är viktig information för polisen.

Om man trots allt måste ringa en låssmed under jourtid bör man ringa en jourlåssmed som är med i SLR Svenska Låssmedars Riksförbund.

T.ex. Great Security på Abrahamsbergsvägen 2.  TEL:08-25 00 42