Aktuella projekt | Geoenergi Bergvärme

Bakgrund

Vid Brf Brickbandets extra föreningsstämma den 4 november 2015 beslöt en majoritet om 54 av de 58 närvarande att föreningen skulle investera max 34 miljoner kr i en central geoenergianläggning för att säkra en kostnadseffektiv värmeproduktion. Under tiden har styrelsen, bl a med erfarenhet av en provanläggning i Brf Norrby, kommit fram till att en investering i lokala bergvärmepumpar i varje hus för sig skulle innebära en bättre lösning, både ur kostnads- och  energibesparingssynpunkt. Detta reviderade förslag förelades den ordinarie föreningsstämman den 2 juni 2016. Majoriteten av de 39 närvarande medlemmarna valde då att bordlägga frågan då man ville ha besked om vad det skulle innebära om garantitiden utökades till 15 år och vilka åtgärder man tänkt vidta mot de ljud och vibrationer i husen som kunde tänkas bli följden. 

Här kommer de förstärkta elledningarna är grävas ned. Klicka på kartan för att förstora.

Garantier

Kostnaden för en utökad garantitid från 5 år till 15 år är vad ett serviceavtal skulle kosta plus kompensation för den ökade risk entreprenören tar, d v s prel. ca 4 miljoner kr. Denna summa skulle då läggas ihop med kostnaden i offerten och finansieras med ett utökat lån.Styrelsen anser inte att det är en fördelaktig lösning för föreningens medlemmar. Det är mer rättvist att de som då bor i föreningen betalar ett normalt serviceavtal per år när den 5 åriga garantin går ut än att nuvarande bostadsrättshavare betalar för 15 år framåt genom att utöka lånet. Dessutom blir den sammanlagda kostnaden högre.

Vibrationer

Bergvärmepumpen ställs på en nygjuten platta som är fristående från själva husets konstruktion vilket hindrar att vibrationer från pumpen förs vidare till husets stomme. Man sågar helt enkelt upp en liten bit av källargolvet, gjuter en ny platta, radontätar och ställer pumpen på denna platta. 
I de hus där man räknat med att behöva installera värmepump med högre effekt ersätter man denna med två mindre pumpar som är tystare.

Fördelar

Ytterligare en fördel med två värmepumpar är att föreningen får en bättre verkningsgrad som gör installationen mer lönsam över tid. För att cirkulationspumpens vibrationer och ljud inte ska fortplantas i radiatorsystemet monterar man engummikompensator på rören direkt efter pumpen. Samtliga rörledningar är gummiupphängda Brf Brickbandets tilltänkta entreprenör, Energipartner AB, har utfört många installationer av pumpar och har inte upplevt att det varit problem med störande ljud och vibrationer ens där ovanstående åtgärder inte vidtagits. Styrelsen anser dock att det är rimligt att göra de åtgärder man kan redan vid nyinstallationen.

Energibesparing

Lokala bergvärmepumpar innebär att den inköpta energimängden minskar med ca 70 %, den lagrade solenergin som värmepumpstekniken utnyttjar är i sig gratis. Miljöpåverkan minskar, koldioxidutsläppen minskar. Lokala bergvärmepumpar gör dessutom att det inte blir några kostnader för kulvertförluster (med fjärrvärme ca 250 000 kr/år) och kostnader för kulvertbyten (250 000 kr/år i snitt).

Det här händer i projektet bergvärme!

2018-12-12
Ellevio kommer att göra en nätförstärkning i Brf Brickbandet på Drottningholmsvägen, Dukvägen, Galonvägen och Riksbyvägen under 2019 enligt bifogad karta. Det kommer att bli mycket grävande. En elstation kommer dessutom att byggas på Riksbyvägen 2. Arbetet är planerat att börja under våren och beräknas pågå i sex månader.

2019-03-14
Nu är totalt 14 hus klara.
Hus 8,9,11,12,13,14,15,16. Samt hus 17,18,20,21. Hus 22 och 24 kopplas nu i dagarna. Därmed är det 12 hus kvar. I dessa är snart pumparna installerade och vi väntar bara på att Ellevio ska dra strömmen. Dom har lovat börja nu i april och allt är förhoppningsvis klart i oktober.
Alla ekonomiska kalkyler håller fortfarande.

2018-11-12
Bergvärmen är nu installerad i hela kvarteret Brickbandet och hus 21 (Dukvägen 2-10).
På gång är hus 7,8,9 i kvarteret Väggbonaden och hus 17, 20 (Stramaljvägen 1-27) och hus 22, 24 (Dukvägen 15-33)

2018-08-22
Äntligen är allt på plats i hus 15, Galonv 1-3 och hus 16, Stramaljv 2-10.
Omkoppling till bergvärme kommer att ske den 21-22 augusti . I första omgången kommer kvarteren Brickbandet, Väggbonaden och Bordlöparen att kopplas om. När den nya elcentralen är byggd vid Riksbyvägen-Drottningholmsvägen kommer arbetet med kvarteren Braskudden, Handduken och Täcket att påbörjas.
2018-04-28
Borrningarna är i full gång som ni säkert märkt. Energipartner har börjat med ta hål i källargolvet där pumparna ska stå för att kunna gjuta ett vibrationsfritt fundament.

2018-03-15
Borrningarna kommer igång vecka 11 och kommer att ske enligt nedanstående ordning. Under tiden borrningen sker kommer det att låta en hel del och det kan upplevas lite stökigt. Vi aviserar i god tid på anslagstavlan i porten inför arbetet.
Arbetet kommer att ske i denna ordning.

2018-02-16
Äntligen igen. Efter mycket arbete har vi äntligen fått ett ja till borrtillstånd även från exploateringskontoret. Vi kan nu börja borrningarna för geovärmen så snart som möjligt

2018-01-05
Äntligen har Ellevio kommit igång. Grävningen för att lägga nya elkablar till bergvärmepumparna har påbörjats på Stramaljvägen och abetet på denna delen ska vara klart i slutet på Mars 2018. Ännu vet vi inte när västra delen dvs runt kvarteret Braskudden, får sin el. Ännu dröjer borrtillståndet, alla remissinstanser har sagt ja utom exploateringskontoret.

2017-05-02
Vi har fått in en offert från Ellevio Styrelsen besutatde att godta offerten och vi hoppas och tror att grävarbetet och dragningen av elen kan komma igång till hösten.

2017-03-02
Efter ett antal uteblivna mailsvar har Sivert Christoffersson nu fått kontakt med Ellevio. Han har fått information att i slutet på mars när projektören är klar kan de börja titta på vårt ärende. Offerter kan bli klara på tre veckor. De ska sedan godkännas och skickas tillbaka.

2016-10-28
Vi lämnade in en ansökan om borrtillstånd den 31 augusti. Väntetiden är minst tre månader så vi borde kunna starta borrningarna runt årsskiftet.
Till Ellevio har vi lämnat in en begäran om dragning av ny el till fastigheternas kommande bergvärmepumpar. Ingen prioriterande fråga säger dom så vi får vackert vänta även där.